Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Sklep ze sprzętem dla barberów i fryzjerów
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO/SPRZĘT FRYZJERSKI

www.sklep.wyczesany.com

 

 

Spis treści

§ 1. Postanowienia Ogólne

§ 2.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3. Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4. Płatność,  Udostępnienie Produktu

§ 5. Dane osobowe

§ 6. Reklamacje

§ 7. Odstąpienie od umowy

§ 8.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

§ 9. Informacje dodatkowe

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") reguluje warunki: 

1) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.www.sklep.wyczesany.com.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

 2) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera

 3) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

2. Sklep internetowy (dalej też: E-Sklep, Sklep) prowadzony jest za pomocą domeny www.wyczesany.com Przedmiotem działalności E-Sklepu jest sprzedaż sprzętu fryzjerskiego w dostępnych w witrynie www.www.sklep.wyczesany.com.pl .

3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą Produktów w nim umieszczonych jest WYCZESANY WARSZTAT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legnicką 57P, 54-203 Wrocław, NIP: 8943143711, KRS: 0000796536, REGON: 38395586000000 zwaną dalej „Administratorem”, Sprzedawcą. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: kontakt@wyczesany.com, WYCZESANY WARSZTAT, ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław . 

4. Regulamin kierowany jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem paragrafu 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty dostępne w E-Sklepie są własnością Sprzedającego, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedający.

6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Informacje prezentowane w E-Sklepie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

8. słownik:

•CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. 

•DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

•HASŁO - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniana hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

•KLIENT/UŻYTKOWNIK- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

•KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

•KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

•KONTO KLIENTA- Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w E-Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych osobowych, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do Zamówień i Produktu po jego zakupie.

•KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

•LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

•NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. 

•PRODUKT –sprzęt fryzjerski. Produkty są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.

•REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem E-sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•E-SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, SKLEP - www.www.sklep.wyczesany.com.pl umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę.

•SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – WYCZESANY WARSZTAT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legnicką 57P, 54-203 Wrocław, NIP: 8943143711, KRS: 0000796536, REGON: 38395586000000 zwaną dalej „Administratorem”, Sprzedawcą. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: kontakt@wyczesany.com, Wyczesany Warsztat, ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław. 

•UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH - Umowa polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie lub na  udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.

•UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny . Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę raz inne istotne warunki. 

•USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem E-Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Usługodawcą jest Sprzedawca.

•USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

•ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówieniu nadaje się numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. W ramach prowadzenia Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1). Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w E-Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2). Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.

3). Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do Koszyka).

4). Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter/ofert handlowych zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” lub w momencie w którym Klient zaznaczył odpowiedni check-box  w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

5). Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter/ofert handlowych w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Umowy.

6). Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1). Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

a). Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@wyczesany.com, lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

b). Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2). Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

3). Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§ 3 Założenie konta i zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

 a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu; 

 b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy"; 

2. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone Zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli oświadczył chęć otrzymywania Newslettera/ofert handlowych).

3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.www.sklep.wyczesany.com.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.

4. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu www.www.sklep.wyczesany.com.pl polega na dodaniu odpowiednich Produktów do Koszyka. W przypadku kiedy wszystkie Produkty, które mają być zakupione znajdują się w Koszyku, należy złożyć Zamówienie w tym celu należy wybierać opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”. Jeśli nie uzupełniono wcześniej danych potrzebnych do realizacji zamówienia (adres, telefon kontaktowy) w tym momencie Klient zostanie poproszony o podanie ww. danych. Aby ukończyć proces składania zamówienia należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie E-Sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

5. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (ust 1 pkt b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do Koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do Koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

6. W trakcie składania zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

7. Po otrzymaniu przez system E-Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową.

1). Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych przestaje wiązać Strony. 

2). Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w ust. 9 niniejszego Regulaminu).

9. Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. 

10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-Sklepu w Dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-Sklepu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

12. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z ust 9.

 

§4. Płatność,  Wysyłka

1. Płatność:

1). Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Produktu.

2). Cena poszczególnych Produktów prezentowana w E-Sklepie jest Ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl